CÔNG TY TNHH BDS MINH ANH GARDEN

Bảng giá đất Lâm Đồng giai đoạn 2020 – 2024

Đất Lâm Đồng giá rẻ, bảng giá đất Lâm Đồng là từ khóa được tìm kiếm rất nhiều thời gian gần đây. Vậy cơ hội đầu tư và bảng giá đất Lâm Đồng giai đoạn 2020 – 2024 như thế nào mà có thể thu hút được các nhà đầu tư nhiều đến thế?

Bảng giá đất Lâm Đồng được tìm kiếm rất nhiều trong thời gian gần đây

Bảng giá đất Lâm Đồng được tìm kiếm rất nhiều trong thời gian gần đây

Tiềm năng phát triển bất động sản của Lâm Đồng

Lâm Đồng là một trong năm tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, đồng thời là tỉnh có diện tích lớn thứ 7 cả nước tiếp giáp với vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Sở hữu tổng diện tích lên đến 9.783,2km2 Lâm Đồng đang đứng thứ 23 về dân số.

Nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh 300 km về hướng Bắc, đồng thời các cảng biển Nha Trang 135 km về hướng Tây lại có lợi thế về du lịch, Lâm Đồng trở thành điểm định cư hấp dẫn của rất nhiều người.

Hiện tại, tỉnh Lâm đồng có 2 thành phố trực thuộc tỉnh là Đà Lạt và Bảo Lộc cùng 10 huyện lỵ. Theo bảng xếp hạng về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Lâm Đồng đang là thuộc top 20 tỉnh thành có năng lực cạnh tranh tốt nhất.

Lâm Đồng được bình chọn là một trong những nơi đáng sống nhất tại Việt Nam.

Lâm Đồng được bình chọn là một trong những nơi đáng sống nhất tại Việt Nam.

Về kinh tế, Lâm đồng vẫn đang phát triển theo cơ cấu Nông nghiệp – dịch vụ – công nghiệp. Đây là tỉnh có tổng diện tích tích trồng Trà lớn nhất Việt Nam, ngoài ra xuất khẩu cà phê cũng là một thế mạnh. Sau nông nghiệp, du lịch vấn đang là lĩnh vực mang lại kinh tế ổn định trong những năm trở lại đây. Được thiên nhiên ban tặng cho khí hậu lý tưởng, Lâm Đồng được bình chọn là một trong những nơi đáng sống nhất tại Việt Nam.

Bảng giá đất giai đoạn năm 2020-2024

Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm 1 lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ. Bảng giá đất Lâm Đồng giai đoạn 2020 – 2024 được UBND tỉnh Lâm Đồng ký ban hành kèm theo quyết định 02/2020/QĐ-UBND. Các nghĩa vụ tài chính căn cứ vào Bảng giá đất: Tính tiền sử dụng đất; Tính thuế sử dụng đất; Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất; Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Tính tiền bồi thường cho Nhà nước; Tính giá trị quyền sử dụng đất cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước.

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND về bảng giá đất Lâm Đồng giai đoạn 2020 – 2024

Ngày 22/1/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ký ban hành quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ban hành bảng giá đất Lâm Đồng giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Nội dung quyết định cụ thể như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 02/2020/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN 2020 – 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 201của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 167/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 42/TTr-STNMT ngày 22 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

….

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài chính;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– TTTU, TTHĐND tỉnh;
– Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
– Uỷ ban MTTQ tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Như Điều 3;
– Sở Tư pháp;
– Website Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Báo Lâm Đồng, Đài PTTH tỉnh;
– Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng;
– Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Lâm Đồng;
– Lãnh đạo VPĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
– Trung tâm Công báo – Tin học;
– Lưu: VT, TH2, ĐC.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Việt